AKCEPTACE RIZIK

Prohlášení o akceptaci rizika spojeného s lezením na lezecké boulderingové stěně „TENDON BLOK“:

Akceptuji a souhlasím s tím, že lezení na lezecké boulderingové stěně obnáší určitý stupeň rizika. Byl jsem obeznámen se všemi druhy zranění, ke kterým může dojít v souvislosti s lezením na umělé stěně, např:

  1. Zranění způsobené vlastním nekoordinovaným pádem
  2. Zranění způsobené pádem jiného lezce
  3. Drobné oděrky a odřeniny vzniklé kontaktem lezce se stěnou
  4. Zranění způsobená nedodržováním pravidel boulderingu a poskytování záchrany při něm

Jsem si vědom toho, že výše uvedený výčet není úplný a nezahrnuje další rizika spojená s lezením na této boulderingové stěně.

S ohledem na akceptaci rizik spojených s lezením na boulderingové stěně prohlašuji, že nebudu po provozovateli požadovat žádné odškodnění  v případě zranění nebo vzniku jiné škody.

Přebírám tímto veškerou odpovědnost za vlastní bezpečnost i bezpečnost jiných lezců a souhlasím, že budu respektovat tato pravidla:

  1. Všichni lezci se musí seznámit s prostředím i pravidly užívání stěny
  2. Všichni lezci jsou povinni dbát bezpečnosti své i ostatních lezců
  3. Při boulderingu by lezec neměl překonávat problém bez záchrany poskytované mu jeho partnerem
  4. Při boulderingu NENÍ MOŽNÉ vzhledem k velké prašnosti POUŽÍVAT drcené magnezium, ALE pouze tzv. uzavřenou magneziovou kuličku nebo tekuté magnezium
  5. Při lezení a v prostorách stěny je možné požívat tekutiny pouze v plastových láhvích s uzávěrem
  6. Při boulderingu je třeba dbát pokynů  služby konající dozor nad provozem stěny

Souhlasím s obsahem tohoto prohlášení, všemi pravidly a svůj souhlas potvrzuji ve formuláři „Akceptace rizik“ vyplněním jména a stiskem „AKCEPTUJI“